جدول محاضرات معهد الرمد عن شهر ديسمبر 2022

PresenterTopicDate
د.حسام عمرDiabetic RetinopathySaturday 3/12/2022
د.وائل الجنديIschemic and non-ischemic vein occlusionSunday 4/12/2022
د.فاطيمة أشرفRed eyeMonday 5/12/2022
د.نهال عمرCorneal DystrophiesTuesday 6/10/2022
د.طارق بدرBest vitelliform macular dystrophyWednesday 7/12/2022
د.أحمد العربيROPThursday 8/12/2022
د.علاء عطيةOcular TraumaSaturday 10/12/2022
د.وائل الجنديROP (2)Sunday 11/12/2022
د. كيرلس هانيEffect of systemic
 Diseases on eye
Monday 12/12/2022
د.ماجد عدليRD TypesTuesday 13/12/2022
د.رشا موسيinfective keratitisWednesday 14/12/2022
د.فادي زيادDiabetic RetinopathyThursday 15/12/2022
د.ليلي الشاذليDifferent Types of Corneal UlcersSaturday 17/12/2022
د.وائل الجنديwet age related macular degenerationSunday 18/12/2022
د. ريم سميرMacular edemaMonday 19/12/2022
د.حسام عمرPhacodynamics and PhacoemulcificationTuesday 20/12/2022
د.رشا موسيocular emergenciesWednesday 21/12/2022
د.داليا جمالCorneal opacitiesThursday 22/12/2022
د.ماجد عدليHow to Manage Posterior Capsular RuptureSaturday 24/12/2022
د.وائل الجنديEndophthalmitisSunday 25/10/2022
د.هبة اللهThyroid eyeMonday 26/10/2022
د.علاء عطيةPtosisTuesday 27/12/2022
د. محمود طلبةRetinal detachmentThursday 29/12/2022
د.أسماء سيد
د.فلافيا ناصر
Squint SheetSaturday  31/12/2022